สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๓๖๕ เครื่อง