สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 365 เครื่อง