สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 50 ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ