สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)