สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบรับสมัครนักศึกษาและระบบ Customer Relationship Management (CRM) จำนวน 1 ระบบ