สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ