สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565