สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 96 เครื่อง