สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(จ้างทำปกปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3,600 ปก)