สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ การขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft  ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด