สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๒ รายการ