สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้อง Webinarจำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)