สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)