สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)