สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)