สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง