สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่าน เครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน 1 งาน