สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ