สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี