สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 10 รายการ