สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ