สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้อง  Webinar จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)