สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ