สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)