สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ