สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เผยแพร่แผนการจ้างทำระบบตรวจวัดและแสดงผลระบบความปลอดภัยประจำอาคาร EXC และ BRI จำนวน 1 ระบบ