สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการเก็บข้อมูลสัญญาณสมองด้วย
เรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)  จำนวน 1 งาน