สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ชุด