สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี