สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะที่ ๓ จำนวน ๑ งาน