สำนักงานกิจการนักศึกษา

ขอเชิญชวนเสนอราคาร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี