สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ จำนวน 1 งาน