สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Master Data Management) จำนวน 1 ระบบ