สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาศึกษาความต้องการ (User Research) กลุ่มนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อการออกแบบประสบการณ์ Alumni Modlink Application จำนวน 1 งาน