สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารเรียนปฏิบัติการคณะทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยี (A3) และอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (A2) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง