สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายในอาคารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 งาน