สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Exchange Server) และระบบฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Active Directory) จำนวน 1 งาน