สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 6 เดือน