สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)  On Cloud  ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 License