สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่ง จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1,3,4,6 และ 7 จำนวน 1 งาน