สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) จำนวน 1 ระบบ