สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบริหารจัดการการพัฒนาบริการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Service Development : SISD) จำนวน 1 งาน