สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน 1 เตา