สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่อง Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometer จำนวน ๑ ชุด