สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง