สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๕ รายการ