สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดโปรแกรม PeakForce QNM สำหรับกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด