สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง