สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ จำนวน ๔๐ ตัว