สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเตาเผาไฟฟ้าทรงกระบอก (Tube furnace) อุณหภูมิ ๑๒๐๐ เซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง